Sterk in opvoeden

Ambulante gezinsbegeleiding
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Begeleiding
Ouder
Kind
Individueel
Thuis

Voor wie?

Voor gezinnen waarbij een kind (tussen 0 en 18 jaar) een ontwikkelingsbeperking of een (licht) verstandelijke beperking of een stoornis naast de verstandelijke beperking heeft, zoals ASS, ADHD, ODD of hechtingsproblematiek. Ook voor ouders met een verstandelijke beperking.

Doelen en resultaten

Niet alle ouders zijn in staat om geleerde opvoedingsvaardigheden zonder hulp vast te houden of toe te passen in nieuwe situaties. Zij blijven aangewezen op ondersteuning. Deze begeleiding is daarom langdurig, zodat geleerde vaardigheden duurzaam worden toegepast en we terugval kunnen voorkomen.

Medewerkers van Radar bekijken met de ouders hoe deze ondersteuning geboden kan worden: welke specialistische zorg is nog nodig, welke zorg kan overgenomen worden door generalistische zorg in het voorliggend veld of het eigen netwerk van de ouders.

Wat?

Ouders leren een verzorgende en stimulerende omgeving te bieden voor hun kind (affectie tonen, sensitief zijn, adequaat reageren op een kind), structuur bieden (zorgen voor regelmaat en orde, consistent handelen) en waarden/ normen overdragen (eigen verantwoordelijkheid nemen, goed gedrag belonen, ongewenst gedrag negeren).

Problemen op allerlei gebieden, zoals opvoeding, spelen en omgaan met andere kinderen, onderwijs, dagbesteding, huishouden, onderlinge verhoudingen in het gezin, enzovoorts worden in het kader van gezinsondersteuning opgepakt.

Werkzaamheden en methodieken

Diagnostiek (vindt plaats in samenwerking met een gedragskundige)           


Begeleiding

De functie van de begeleiding is ouders te steunen in het onderhouden van hun opvoedkundige vaardigheden en het realiseren van de juiste voorwaarden om een veilige plek te creëren waarin hun kinderen opgroeien. Hierbij wordt gekeken naar de interacties tussen ouders en kind, maar ook naar kind-specifieke kenmerken. De gezinsbegeleiders gebruiken hierbij verschillende methodieken en tools.

De medewerker stemt de begeleiding af op de manier waarop ouders leren, variërend van uitleg geven, meedoen, voordoen tot overnemen. Hierbij werken we ook samen met het netwerk rondom het gezin.

Met één gezamenlijk hulpverleningsplan wordt samenwerking tussen specialisten van Radar en generalisten uit het voorliggend veld op elkaar afgestemd. De ouders kiezen een regisseur van het plan die verantwoordelijk is voor een efficiënte inzet van de juiste hulp en het bewaken van de voortgang.

Waar?

Thuis, in overleg met de ouders wordt bepaald op welk tijdstip. 

Medewerkers

De gezinsbegeleiding wordt uitgevoerd door MBO- en HBO-geschoolde medewerkers vanuit integrale teams. Een senior gespecialiseerd begeleider ondersteunt de pedagogisch werkers.

Een verstandelijke beperking of ontwikkelingsbeperking bij kind of ouder kunnen een gezin behoorlijk op de proef stellen en leiden tot problemen bij de opvoeding.  

Radar helpt ouders en gezinnen die er op eigen kracht niet uitkomen. Dat doen we met gerichte ondersteuning aan huis. Eerst brengen we in kaart hoe het gezin functioneert en welke problemen er spelen. Vervolgens bekijken we samen met de ouders welke zorg en ondersteuning er binnen het gezin nodig is. Met behulp van verschillende methoden en praktische trainingen leren we ouders om hun kind te stimuleren, structuur en veiligheid te bieden en belangrijke normen en waarden over te dragen. Maar ook om problemen rond het kind vroegtijdig te signaleren. De begeleiding is vaak langdurig. We begeleiden immers het hele gezin. Daarbij gaat opvoeden met vallen en opstaan. Zeker als de opvoeding niet het enige probleem is en er binnen het gezin meer speelt om rekening mee te houden.   

Daarom werkt Radar bij de gezinsbegeleiding nauw samen met het netwerk rondom het gezin en andere specialisten. Samen staan we met één plan rond het gezin. De ouders kiezen zelf wie in het traject hun aanspreekpunt is en wie de voortgang bewaakt.