Klaar voor een kindje

Ondersteuning tijdens zwangerschap en eerste fase na de geboorte
Informatie voor ouders
Informatie voor professionals
Behandeling
Ouder
Individueel
Thuis

Voor wie?

Voor zwangere vrouwen of ouders met baby’s van jonger dan 7 maanden, waarvan bekend is dat zij een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke beperking hebben en waarbij twijfels bestaan of zij een veilige opvoedingsomgeving voor hun kindje kunnen bieden.

Doelen en resultaten

Zicht krijgen op de opvoedingsvaardigheden van de ouders, hun leerbaarheid in het zorgen van hun kind en hun ondersteuningsbehoeften, die al dan niet structureel kunnen zijn. Als de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen wordt de afweging gemaakt welke ondersteuning ze hierbij nog nodig hebben. Voortzetting gezinsbehandeling, overdracht naar gezinsbegeleiding of het voorliggend veld behoren tot de mogelijkheden.

De medewerker adviseert betrokken instanties als Veilig Thuis, voogdij, mentoren, Raad voor de Kinderbescherming over benodigde ondersteuning voor de toekomst.

Wat?

Het gaat hier om een kortdurende behandeling vanaf de zesde of zevende maand van de zwangerschap tot een paar maanden na de bevalling. Gedurende deze periode wordt samen met de ouders toegeleefd naar de bevalling en wordt met hun bekeken hoe hun leven gaat veranderen na de bevalling.

Thema’s die aan de orde komen zijn onder meer:

Na de geboorte maken we middels participerende observatie (kijken en meedoen) een taxatie van het ouderschap: is het goed genoeg?

Als zichtbaar is dat de ouders goed genoeg voor hun kindje zorgen kan in samenspraak met de verwijzer bekeken worden of er nog ondersteuning nodig is en waaruit die bestaat. Waar mogelijk wordt het eigen netwerk van de ouders betrokken. Als er risico's bestaan voor de veiligheid van de baby dan bekijken we samen met de ouders welke ondersteuning nodig is om de veiligheid wél te kunnen waarborgen. Hierbij volgt Radar de landelijke richtlijnen, zoals het gebruik van de meldcode.

De mogelijkheid bestaat dat de behandeling wordt overgedragen naar ambulante gezinsbegeleiding of het voorliggende veld.

Werkwijze en methodieken

Voor de bevalling: met behulp van voorlichtingsmateriaal over bevallen en opvoeden worden de aanstaande ouders voorbereid op een leven met een kind. In gesprekken over verwachtingen, de beleving van de zwangerschap kan een eerste inschatting worden gemaakt van hoe ouders zijn toegerust om een kind op te voeden van en wordt een begin gemaakt met het opbouwen een gehechtheidsrelatie. Ook maken we een bevallingsplan.

 Na de geboorte: participerende observatie (kijken en meedoen).  

Waar?

Thuis of in het ziekenhuis in geval van ziekenhuisopname.

Medewerkers

HBO-geschoolde medewerkers met specialistische kennis van opvoederscompetenties, hechting en de ontwikkeling van baby’s. Een gedragskundige is hoofdbehandelaar.

Een kindje krijgen is een prachtige gebeurtenis! Maar ook ingrijpend. Niet iedere aanstaande ouder met een ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke beperking is klaar voor de geboorte. En niet iedereen weet wat zijn baby de eerste maanden nodig heeft. 

Radar bereidt aanstaande ouders met een ontwikkelingsachterstand of licht verstandelijke beperking die daarbij hulp nodig hebben voor op het krijgen van een kindje. Dat doen we met gerichte ondersteuning aan huis of in het ziekenhuis; vanaf de zesde of zevende maand van de zwangerschap tot een paar maanden na de bevalling. Samen met de ouders maken we een bevallingsplan en leven we toe naar de geboorte. Ook bekijken we hoe het leven erna eruit gaat zien. Diverse vragen en thema’s komen aan de orde. Wat zijn de verwachtingen? Wat gaat er praktisch veranderen? Wie vervult welke rol? Wat is de financiële situatie? Wat vinden ouders belangrijk in de opvoeding? Reageren ze goed op signalen van hun baby? Zijn ze in staat om zelf problemen op te lossen? Is de veiligheid van het kindje gewaarborgd? 

Kortom: we leren ouders wat hun kind nodig heeft aan verzorging en geven ze handvatten mee bij de opvoeding. Als het nodig, zoeken we samen met andere instanties naar mogelijkheden voor aanvullende ondersteuning.